OBCHODNÍ PODMÍNKY

Všeobecné obchodní podmínky vyletyletadlem.cz

Provozovatel:

KVL Aviation s.r.o.
Podstránská 654/26a, Slatina, 627 00 Brno
IČ: 09856285 DIČ: CZ09856285
firma vedená u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 121304.
Kontaktní e-mail a telefon: info@vyletyletadlem.cz, +420 773 221 065
(dále jen jako „Prodávající“ nebo „Provozovatel“)


1. Význam obchodních podmínek

1.1.
 Obchodní podmínky (ve smyslu § 1751 zákona č. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v aktuálním znění, dále jen „občanský zákoník“) vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti Prodávajícího, Kupujícího a Uživatele. Zasláním objednávky stvrzujete, že akceptujete tyto obchodní podmínky a že jste se s nimi seznámili. Kupní smlouva, tj. tyto obchodní podmínky, Vaše objednávka a její přijetí, Vám bude zaslána e-mailem bezprostředně po uzavření kupní smlouvy.
1.2.Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy (za „kupní smlouvu“ se zde označuje jakákoliv smlouva, uzavřená dle těchto obchodních podmínek). Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, ledaže se s Prodávajícím výslovně dohodnete na jiném jazyce.
1.3. Veškeré smluvní vztahy se řídí těmito obchodními podmínkami a vztahy jimi neupravené občanským zákoníkem, a jste-li spotřebitelem, také zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
1.4. V případech, kdy při objednávání poukazu jednáte v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, nebo jste právnickou
osobou, neuplatní se na Vás ochrana spotřebitele dle těchto obchodních podmínek, zejména se neuplatní příslušná ustanovení článku 6 – Odstoupení od kupní smlouvy.

2. Význam obchodních podmínek

2.1. Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která má v úmyslu koupit prostřednictvím webového rozhraní dárkový poukaz. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje Kupující, který není spotřebitelem a Kupující, který spotřebitelem je.
2.2. Poskytovatelem je podnikatel nebo jiná fyzická či právnická osoba, která poskytuje službu, jež je předmětem poukazu. Poskytovatelem může být Prodávající nebo osoba od něj odlišná.
2.3. Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.
2.4. Uživatelem je každá fyzická nebo právnická osoba, která navštíví webové rozhraní, bez ohledu na to, zda ho využije či nikoli.
2.5. Poukazy prodávané prostřednictvím webového rozhraní jsou dárkové poukazy na kurzy létání, pilotní výcvik, provedení leteckých prací a poskytnutí dalších souvisejících služeb dle pravidel pro neobchodní provoz Part-SPO a NCO. A pravidel LAAČR.

3. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

3.1.
 Webové rozhraní obsahuje seznam poukazů a informace o nich, a to včetně uvedení cen jednotlivých poukazů. Ceny poukazů jsou uvedeny včetně veškerých daní, cel a dalších poplatků. Ceny prezentovaných poukazů a ceny za balení, dopravu a dodání zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní. Případné slevy z ceny poukazů poskytnuté Prodávajícím nelze vzájemně kombinovat, pokud není výslovně uvedeno jinak.
3.2. Při uvedení cen na webovém rozhraní může dojít k technickým chybám. Berte prosím na vědomí, že je-li u poukazu uvedena zcela zjevně chybná cena, není Prodávající povinen poskytnout Vám poukaz za tuto cenu, a to ani v případě, že by podle těchto obchodních podmínek již došlo k uzavření kupní smlouvy.
3.3. Prezentace poukazů umístěná ve webovém rozhraní je informativního charakteru a nejedná se o nabídku ze strany Prodávajícího (resp. o jeho návrh na uzavření smlouvy; § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije). Pro objednání poukazu je nutné, abyste vyplnili formulář nebo potřebné údaje uvedli v e-mailové nebo telefonické komunikaci.
3.4. Poukaz můžete objednat:
– přímo prostřednictvím webového rozhraní
– prostřednictvím e-mailové komunikace s Prodávajícím, zasláním objednávky na e-mail Prodávajícího
– prostřednictvím telefonické nebo SMS objednávky na konktaktní telefonní číslo Prodávajícího
3.5. Objednávka musí obsahovat
– přesný název objednaného poukazu
– délku trvání letu
– počet cestujících osob
– způsob platby a dopravy
– kontaktní údaje kupujícího (jméno a příjmení na poukaz, emailovou adresu, případně další)
Do objednávky dále mohou být vloženy doplňující informace, týkající se zejména zkušeností, popřípadě významných zdravotních omezení účastníka. Dále lze doplnit text, který má být uveden na poukazu.

3.6. Smluvní vztah mezi Vámi a Prodávajícím vzniká (tj. kupní smlouva je uzavřena) doručením přijetí objednávky, jež Vám Prodávající zašle elektronickou poštou na e-mail uvedený v objednávce. Přijetí objednávky (akceptace) může být součástí potvrzení o obdržení objednávky (pokud je to v potvrzení výslovně uvedeno), nebo může po tomto potvrzení následovat samostatně. Pokud Prodávající Kupujícímu potvrzení nezašle, je kupní smlouva uzavřena úhradou celé kupní ceny nebo převzetím objednaného poukazu, podle toho, co nastane dříve.
3.7. Zasláním objednávky Kupující vyjadřuje svůj souhlas s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé při použití prostředků komunikace na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (především náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám.
3.8. Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje dodat Kupujícímu poukaz uvedený v objednávce a Kupující se zavazuje tento poukaz od Prodávajícího, či jím zvoleného přepravce, převzít a zaplatit Prodávajícímu cenu poukazu uvedenou v objednávce.
3.9. Objednávky dosud nepotvrzené Prodávajícím můžete zrušit telefonicky nebo e-mailovou zprávou na kontaktním telefonním čísle, resp. e-mailové adrese Prodávajícího. Všechny objednávky přijaté Prodávajícím jsou závazné.
3.10. Věkové a váhové limity:
– Pilotem na zkoušku pro 1 osobu – věk min. 16 let, váha max. 100 kg
– Let letadlem pro 1 osobu – věk bez limitu, váha max. 100 kg
– Let letadlem pro 3 osoby – věk bez limitu, celková váha cestujícich (3 osoby) max. 240 kg
– Let letadlem L-200 Morava pro 4 osoby – věk bez limitu, celková váha cestujícich (4 osoby) max. 320kg
– Let letadlem pro 5 osob – věk bez limitu, celková váha cestujícich (5 osob) max. 400 kg

4. Platební podmínky

4.1.
 Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé ceny poukazu ještě před jeho odesláním nebo předáním (§ 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije).
4.2. Zaplatit cenu poukazu můžete Prodávajícímu mimo dalších způsobů uvedených ve webovém rozhraní i bezhotovostně převodem na účet Prodávajícího 2301927677/2010. Případné další platby v souvislosti s výše uvedenými způsoby úhrady ceny poukazu jsou uvedeny ve webovém rozhraní, v objednávce a budou uvedeny v přijetí objednávky.
4.3. Způsob platby uvádějte v objednávce (kde budou uvedeny i případně další platby v souvislosti se zvoleným způsobem platby).
4.4. Platba poukazu je možná pouze v českých korunách (Kč).
4.5. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do tří pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy.
4.6. V případě bezhotovostní platby nezapomeňte uvést variabilní symbol platby, který Vám bude sdělen v potvrzení objednávky. V případě bezhotovostní platby je Váš závazek uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.
4.7. Při platbě převodem na účet Prodávající poukaz expeduje zpravidla do následujícího pracovního dne po připsání příslušné částky na svůj účet.
4.8. Služba zaslání Poukazu přostřednictvím dopravce je zpoplatněna dle ceníku uvedeného na webovém rozhraní. V případě, že bude z důvodů na Vaší straně nutno doručovat opakovaně nebo jiným než sjednaným způsobem, bude Vaší povinností uhradit náklady spojené s takovým doručováním.
4.9. Dodáním se podle těchto obchodních podmínek rozumí okamžik doručení poukazu v souladu s kupní smlouvou. Bezdůvodné odmítnutí převzetí se nepovažuje za nesplnění povinnosti dodat poukaz ze strany Prodávajícího ani za odstoupení od smlouvy ze strany Kupujícího.
4.10. Vlastnické právo k poukazu nabývá Kupující zaplacením celé kupní ceny, nikoli však dříve, než poukaz převezme.

5. Poskytování služby na základě poukazu

5.1.
Každý poukaz obsahuje unikátní aktivační kód, po jehož sdělení je možné zvolit termín čerpání služby. Pokud aktivační kód z poukazu použijete v průběhu čtrnáctidenní lhůty pro odstoupení od smlouvy o nákupu, ztrácíte právo od této smlouvy odstoupit.
5.2. Pokud bude služby na základě poukazu čerpat jiná osoba, než je na něm uvedená, nezapomeňte tuto skutečnost Prodávajícímu sdělit e-mailem nebo telefonicky. Poukaz lze využít pouze pro akci, která je na něm uvedena, pokud se s Poskytovatelem nedohodnete jinak.
5.3. Služby na základě poukazu poskytuje Prodávající nebo jiný Poskytovatel. Samotné čerpání služby je upraveno zvláštními obchodními podmínkami; je-li poskytovatelem služby Prodávající, řídí se čerpání obchodními podmínkami uvedenými zde.
5.4. Platnost poukazu je uvedena přímo na poukazu v poli „Platnost do“. Po vypršení platnosti poukazu není možné na jeho základě čerpat služby. Prodávající za neplatné poukazy nevyplácí žádnou náhradu.
5.5. Platnost poukazu je možné prodloužit maximálně o 6 měsíců za částku 1.000,- Kč. Po uhrazení poplatku vám bude platnost poukazu prodloužena o 6 měsíců ode dne pozbytí jeho platnosti.
5.6. Prodávající není účastníkem smluvních vztahů mezi Vámi a Poskytovatelem. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za splnění povinností ze smlouvy o poskytování služeb Poskytovatelem, ani nenese odpovědnost za případnou škodu, která by Vám na základě nebo v souvislosti se smlouvou o poskytování služeb vznikla. Tento článek neplatí, pokud je v konkrétním případě Prodávající současně i Poskytovatelem služby.
5.7. Prodávající ani Poskytovatel nenesou odpovědnost za ztrátu, odcizení nebo poškození či zničení poukazu. Na základě Vaší žádosti ovšem může Prodávající vystavit za ztracený, odcizený nebo poškozený či zničený poukaz duplikát.

6. Odstoupení od kupní smlouvy

6.1. V souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 písm. a) občanského zákoníku máte právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti dnů od převzetí poukazu. Odstoupení od kupní smlouvy můžete zaslat na Kontaktní adresu Prodávajícího nebo na Kontaktní e-mail Prodávajícího.
6.2. Berte prosím na vědomí, že pokud v čtrnáctidenní lhůtě pro odstoupení od smlouvy bude využit aktivační kód uvedený na poukazu, ztrácíte právo na odstoupení od smlouvy (§ 1837 písm. a) občanského zákoníku).
6.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle odst. 6.1 těchto obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Unikátní aktivační kód uvedený na poukazu Prodávající při odstoupení od smlouvy deaktivuje.
6.4. Prodávající Vám v případě odstoupení od kupní smlouvy vrátí peněžní prostředky (včetně nákladů na dodání), které od Vás na základě kupní smlouvy přijal. Prodávající peníze vrátí do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, a to stejným způsobem, jakým je od Vás přijal, pokud se nedohodnete na jiném způsobu vrácení.

7. Odpovědnost za vady

7.1. V případě vadného plnění máte práva podle obecně závazných právních předpisů (zejména ustanovení § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2158 až 2174 občanského zákoníku).
7.2. Poskytovatel odpovídá za to, že zaslaný poukaz je ve shodě s kupní smlouvou. Shodou s kupní smlouvou se rozumí zejména to, že poukaz je vystaven na akci uvedenou v objednávce, na jméno osoby (osob) uvedené v objednávce a případně s textem, který byl uveden v objednávce, a dále že byl dodán objednaný počet poukazů.
7.3. Práva z vadného plnění můžete uplatnit u Prodávajícího telefonicky nebo e-mailem. Vždy sdělte číslo poukazu a uveďte, v jakém ohledu je poukaz vadný. Je-li poukaz vystaven na jinou akci, než byla uvedena v objednávce, Prodávající deaktivuje uvedený aktivační kód a zašle poukaz s novým aktivačním kódem. Obsahuje-li poukaz jiné chybné informace, zašle Prodávající opravený poukaz. Pokud byl dodán jiný než objednaný počet poukazů, zašle Prodávající chybějící poukazy.
7.4. Doručené reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se s Prodávajícím nedohodnete jinak.
7.5. V případě sporné reklamace rozhodne Prodávající o jejím přijetí do tří pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace.

8. Ochrana osobních údajů

8.1. Viz dokument „ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO REKLAMNÍ A MARKETINGOVÉ ÚČELY“ k dispozici na webovém rozhraní pod odkazem „Ochrana osobních údajů“.

9. Závěrečná ustanovení

9.1.
V otázkách neupravených kupní smlouvou (včetně objednávky a jejího přijetí) a obchodními podmínkami (či případně komunikací mezi stranami) se právní vztah řídí podmínkami uvedenými ve webovém rozhraní. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření kupní smlouvy jsou patrné z webového rozhraní.
9.2. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje Prodávající prostřednictvím své výše uvedené e-mailové adresy. Prodávající není ve vztahu k zákazníkům vázán žádnými kodexy chování ani žádné takové dobrovolně nedodržuje (ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku).
9.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo nepoužitelné (a to i z důvodů jejich rozporu s právem na ochranu spotřebitele), nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
9.4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je uložena a archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám (ustanovení těchto podmínek a zákona o poskytnutí kupní smlouvy a obchodních podmínek nejsou tímto jakkoli dotčena).
9.5. Znění obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Práva a povinnosti stran se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.
9.6. V případě dotazu k obchodním podmínkám a kupní smlouvě Prodávající Kupujícímu bezodkladně poskytne veškeré potřebné informace.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 26. ledna 2021

V Brně dne 4.ledna 2021

Martin Odvářka
jednatel KVL Aviation s.r.o.